🔵 نکات اجرایی در خصوص میلگرد ها:

✅ فولاد به صورت ميلگرد در بتن استفاده مي شود بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نيروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد.

✅ بـه اين شبکه ميلگرد و آرماتورهاي بـه هم بافته شده حصيری یا مش بندی می گويند.

✅ ميلگردها را معمولا با توجه به قطر آنها مي خوانند مثلاً ميل گرد 18، ميل گردی است که قطر آن 18 ميليمتر میباشد.

✅ حداقل ميلگردی که در ساختمانها مصرف مي شـود نـمـره 6 مي باشد. (خاموت)
نحوه اجراي آرماتوربندی ستون‌ها

براي آرماتوربندي ستون مراحل زير انجام مي‌شود:

1. خم‌ میلگرد ريشه ستون

2. انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون

3. جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون

4. انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون

5. مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ

6. بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم

7. انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد

8. ديلم زدن

اينك هر كدام از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم.

1) خم‌زدن ريشه ستون:

ستوني كه بايد آرماتوربندي شود يا بر روي تراز پي قرار دارد يا بر روي ستون طبقه‌ پايين قرار گرفته است. براي اين كه ستون با پي در ارتباط باشد تعدادي از ميلگردها را به عنوان ميلگردهايي كه ميلگردهاي ستون بايد به آن‌ها پيوند زده شود در داخل پي قرار مي‌دهند اين ميلگردها را ريشه ستون در داخل پي گوييم. براي اين كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پايين در ارتباط باشد ميلگردهاي ستون طبقه پايين را تا ارتفاعي از كف طبقه بالا ادامه مي‌دهند و بعد ميلگردهاي ستون را به آن‌ها پيوند مي‌زنند.

از زمان اجراشدن اين ريشه تا زمان اجراشدن ستون به علت محيط كارگاه و جابه‌جايي انواع و اقسام وسايل در اين محيط و عوامل ديگر اين ريشه‌ها ممكن است از حالت و راستاي اوليه خود خارج شوند به همين دليل براي اجراي ستون اين ميلگردها بايد به راستاي اوليه خود بازگردند براي اين منظور عموماً با آچار F خم زده مي‌شوند يا ممكن است از لوله استفاده شود.

نحوه خم‌زدن به اين ترتيب است كه ميلگرد در داخل دهانه آچار F قرار مي‌گيرد و بسته به جهتي كه بايد تحت آن جهت دوران كند آچار F را اهرم كرده آچار F را در آن جهت دوران مي‌دهيم يا ميلگرد را درون لوله قرار مي‌دهيم و خم مي‌زنيم.

 

2) انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون

در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به درست كردن خاموت‌ها دارد. در اين فضا ميلگردها خم زده مي‌شوند و به صورت خاموت درمي‌آيند براي اين منظور وسيله مخصوصي در محيط كارگاه ساخته مي‌شود اين وسيله عبارت است از يك تخته كه بر روي آن چند صفحه ميخ شده است و بر روي صفحات نيز ميلگردهاي كوچكي جوش داده شده‌ اند تعداد ميلگردها بر روي صفحه و همچنين فاصله صفحات از يكديگر به اندازه خاموت بستگي دارد.

محل احداث ستون با محل ستون ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد بعد از ساخته‌شدن خاموت‌هاي مربوط به يك ستون آنها به ريسماني كه قلابي به آن وصل است قرار مي‌دهند و به بالا مي‌كشند اين كار در چند مرحله صورت مي‌گيرد.

3) جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون

بعد از انتقال خاموت‌ها به محل ستون آنها در داخل ريشه جا گذاشته مي‌شوند. اين كار ممكن است با اعمال نيرو توسط ديلم يا چكش صورت گيرد تعداد خاموت‌ها را نقشه تعيين مي‌كند.

4) انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون

در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به بريدن ميلگردها دارد بريدن ميلگردها به 2 روش صورت مي‌گيرد:

1- قيچي

2- به وسيله هوا

معمولاً براي بريدن ميلگردهاي خيلي نازك از قيچي استفاده مي‌شود.

براي بريدن ميلگردهاي با قطر بالا از هوا استفاده مي‌شود.

براي بريدن ميلگرد به اين صورت عمل مي‌شود:

از آنجايي كه كليه ميلگردهاي يك ستون و يا حتي كليه ستون‌هاي يك طبقه داراي يك ارتفاع هستند به همين دليل براي برش چندين ميلگرد را در كنار هم طوري قرار مي‌دهند كه ابتدا و انتهاي آن‌ها كاملاً در يك راستا باشد براي قرار دادن ابتدا و انتهاي ميلگردها در يك راستا از ضربه با چكش استفاده مي‌شود. سپس بسته به اندازه موردنياز ميلگردها را با گچ شماره‌گذاري مي‌كنند و سپس يكي‌يكي از محل نشانه گذاشته شده توسط گچ در داخل دستگاه قرار داده مي‌شوند و بريده مي‌شوند.

محل احداث ستون با محل برش ميلگردها ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد براي انتقال ميلگردها از يك ريسمان كه يك قلاب به يك سر آن وصل است استفاده مي‌كنند و آن را از مكان برش ميلگرد به ميلگرد مي‌بندند و يك نفر كه در محل ستون است ميلگرد را به بالا مي‌كشد و در كنار ستون قرار مي‌دهد.

 

5) مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ

براي اين كه مشخص شود خاموت بايد در چه محلي به ميلگرد طولي ستون پيوند زده شوند قبل از قراردادن ميلگردهاي طولي در ريشه محل قرارگيري خاموت‌ها را بر روي ميلگرد توسط گچ و با توجه به نقشه علامت مي‌زنند تا آرماتوربند بداند خاموت را بايد در چه محلي به ميلگرد طولي ببافد.

6) بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم

در اين مرحله يك نفر ميلگردهاي طولي را بلند مي‌كند و آن‌ها را در محل مربوط و در كنار ريشه مربوط قرار مي‌دهد و نفر ديگر با سيم ريشه و ميلگرد را به هم اتصال مي‌دهد.

7) انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد

در اين مرحله خاموت‌ها يكي‌يكي بهه محل نشانه‌گذاري‌شده توسط گچ منتقل مي‌شوند براي اين كار از ديلم استفاده مي‌شود. يك نفر در كنار خاموت‌ها مي‌ايستد و براي جداسازي يك خاموت ديلم را در فضاي بين دو خاموت قرار مي‌دهد و با ديلم به بالا ضربه مي‌زند و بدين‌وسيله يك خاموت را از مجموعه خاموت‌هاي فشرده‌شده به هم جدا مي‌كند سپس اين خاموت با ديلم به محل نشانه‌گذاري‌شده توسط گچ منتقل مي‌شود و در آنجا توسط آرماتوربند به ميلگردها بسته مي‌شود.

براي بستن خاموت به ميلگرد از 2 نوع گره استفاده مي‌شود.

1- گره پروانه‌اي

2- گره ساده

گره پروانه‌اي در جايي استفاده مي‌شود كه ميلگرد در گوشه خاموت قرار گرفته باشد براي ساير ميلگردها از گره ساده استفاده مي‌شود.

طريقه زدن گره پروانه‌اي به اين صورت است كه ابتدا نوك سيم را از كنار ميلگرد كه به طرف داخل ستون است عبور مي‌دهيم اگر سيم را از بالاي خاموت عبور داديم بايد نوك سيم از پايين ساق ديگر خاموت عبور كند سپس نوك سيم به طرف بالا خم زده شود به طوري كه رويه ميلگرد را بپيمايد سپس نوك سيم به محل اوليه كه از آنجا وارد ستون شد برده شود و از پايين گرفته شود سپس دو سر سيم توسط انبر به هم گره زده شوند.

در مورد نحوه گره‌زدن با انبر ذكر اين نكته ضروري است كه به ازاي هر 2 بار گره‌زدن، انبر بايد به طرف انسان گره‌زننده كشيده شود يعني خود گره نيز بايد كشيده شود تا سيم فضاي خالي با ميلگرد نداشته باشد (سيم خود را آزاد نكند).

براي بستن خاموت به ميلگرد از سيم استفاده مي‌شود اين سيم انواع مختلفي دارد نامگذاري سيم بر اساس قطر سيم صورت مي‌گيرد.

محل گره سيم بايد فاقد هرگونه ضرب‌ديدگي و زخم باشد زيرا در غير اين صورت پس از بتن‌ريزي به علت فشار جانبي بتن گره پاره مي‌شود.

8) ديلم زدن

علي‌رغم خم‌زدن ريشه ستون در همان مراحل اوليه توسط آچار F موقعي كه بستن خاموت‌ها تمام شد باز ممكن است بين ريشه و ميگلرد هم‌راستايي وجود نداشته باشد زيرا در مرحله اول تنها يك گره بين ميلگرد و ريشه زده مي‌شد. در اين مرحله با ديلم ريشه را به ميلگرد نزديك مي‌كنند سپس ريشه را به ميلگرد مي‌بندند.

نكته: بعضي از پيوندها با سيم‌ها ممكن است نيروي بسيار زيادي را تحمل كنند به طوري كه سيم توانايي عمق اين نيرو را نداشته باشد به همين دليل سيم را دولايه مي‌كنند و سپس پيوند مي‌زنند.

 

 

 
روش آرماتور بندی سازه های بتنی (نحوه میلگرد گذاری ستون ، فونداسیون و دالهای بتنی

 

ميلگرد گذاري:

بسته به نظر طراح، معمولاً در اكثر سازه هاي بتني و دالها مصرف فولاد S220،S300،S350،S400  رايج است بجز فولاد S220 بقيه ميلگرد ها آجدار هستند. به هر حال ميلگردها بايد آزمايش شوند و انطباق آنها با نوع مورد نظر ثابت گردد. ميلگردهاي سرد پيچانده شده داراي يك مارپيچ سراسري در سطح هستند.

ميلگردهاي  به ترتيب شباهتي با S220،S300،S400 دارند. اعداد ذكر شده نشانه حد تسليم ميلگرد بر حسب مگا پاسكال است.

ميلگردها بايد به نحوي انبار شود كه زنگ زدي كمتري داشته باشد. ميلگرد نبايد مستقيماً روي زمين قرار گيرد و استفاده از خرك يا چهار تراش يا چوب گرد در زير آن به نحوي كه حداقل 10 تا 15 سانتي متر بالاتر از زمين طبيعي قرار گيرد ضروري است. مصرف ميلگردهايي كه زنگ آنها در حد پوسته شدن است مجاز نمي باشد و در مناطق خورنده زنگ ميلگردها بايد در حدي باشد كه بتوان براحتي  با برس كشي، گوني كشي وناخن زنگ آن را پاك كرد و زنگ بيشتر را بايد با ماسه پاشي يا روشهاي ديگر پاك نمود.

 ميلگرد ها با مقاومت بالاتر و يا سر نورد شده و يا سرد اصلاح شده با پيچاندن ( تُر ) زودتر زنگ مي زنند و به مراقبت بيشتري احتياج دارند. پوشش ميلگر ها با نايلون انداختن روي كلافها يا بنديل شاخه ها ممكن است زنگ زدگي را افزايش دهد مگر اينكه كوتاه مدت و در هنگام بارندگي به كار رود. انداختن برزنت بر روي ميلگرد ها بهترين شيوه است و يا اينكه آنها را در محيط سر پوشيده نگهداشت.

معمولاً خم كردن به روش سرد انجام مي شود در هواي سرد با دماي كمتر از 5- سانتي گراد نبايد ميلگرد ها را خم كرد ودر هواي خنك بايد سرعت خم كردن را كم نمود و يا قطر خم را بزرگتر كرد. بهترين روش خمكاري استفاده از دستگاه فلكه خم كن برقي است كه سرعت و قطر خم در آنها كنترل مي شود حداقل قطر خم بايد طبق ضوابط فصل هشتم آبا باشد.

بريدن با روش مكانيكي بهتر است. استفاده از شعله ( روش حرارتي ) در موارد كم اهميت و در مواردي كه ميلگردهاي گرم نورد شده و سرد اصلاح نشده داشته باشيم با اجازه نظارت ميسر و بهتر است شره هاي اكسيده شده باقيمانده در سر ميلگرد هاي بريده شده پاك شود. ميلگرد ها بايد تميز و عاري از زنگ، ضد زنگ، قير، يخ و برف، بتن و ملات و دوغاب سخت شده، روغن و چربيها و مواد افزودني، موارد آلي و املاح مضر باشد و در صورت وجود اين مواد بايد آنها را از سطح پاك كرد.


 

بستن ميلگرد ها بايد با مفتول 1 تا 5/1 ميلي متري گالوانيزه سفيد انجام شود. استفاده از مفتول هاي فولادي فنري جديد و يا سيمهاي پلاستيكي نيز امكان پذير است. جوش دادن ميلگر هاي متقاطع مجاز نيست مگر براي شبكه هاي جوشي كار خانه اي آماده جوش ميلگرد هاي طولي و عرضي در شرايط خاص و با اجازه و كنترل نظارت مشروط بر اينكه در نقشه ها و طراحي پيش بيني شده باشد مجاز است.

استفاده از لقمه هاي بتني ( ملاتي ) با كيفيت مشابه بتن اصلي و با نسبت آب به سيمان مساوي يا كمتر از آن ضروري است. اين لقمه ها بايد در قالب مخصوص ريخته، متراكم و عمل آوري گردد و به هيچ وجه نبايد آنها را كم اهميت دانست لقمه هاي پلاستيكي در اكثر موارد مناسب و مورد تائيد هستند و توصيه مي شود اما به كار گيري آنها در مناطق خورنده هنوز مورد ترديد است. خرك ها و لقمه ها بايد محكم و با دوام باشند و زير بار ميلگرد و بتن و ضربات حين اجرا بويژه حركت افراد بر روي ميلگرد ها آسيب نبينند و فاصله آنها بايد طوري باشد كه ميلگرد ها خم نشوند وپوشش بتني تغيير ضخامتي بيش از روا داري مجاز نداشته باشد.

 

استفاده از كلوخ و آجر و چوب ابداً بعنوان لقمه و خرك مجاز نيست و بكار گيري سنگ، محل ترديد است. 
بريدن و خم كردن ميلگردها
 
طبق مبحث 9 مقررات ملی ایران بريدن و خم كردن ميلگردها بايد مطابق نقشه‌ها و مشخصات اجرايي در كارگاه انجام شود.
bannnnner

در رسانه ها !

Close

تخفیف تا 13 درصد ! برای اطلاع از تخفیف های ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .